گروه نرم افزاری پایا

مبدل پروتکل (PAYA-MPC)

سخت افزاری

DTS-Box

سخت افزاری

Y-switch