کتاب مدیریت شبکه قدرت

توصیف کتاب: این کتاب به اصول و قواعد سیستم های دیسپاچینگ در مدیریت شبکه قدرت [...]