فصلنامه شماره 6 تابستان سال 1402

https://modjeniroo.com/wp-content/uploads/2023/10/magazine-6-new.pdf