بهینه سازی

ارائه طرح و بهینه سازی مراکز دیسپاچینگ

–  ارائه طرح و بهینه سازی مراکز تلفن، رادیوئی، بیسیم و ماکروویو

نوسازی و به روز رسانی اتوماسیون پست های فشارقوی بر مبنای61850 IEC