نام:‌ ایمان نیک روش راوری

سمت:‌ معاون منابع مالی

شرح فعالیت معاونت

نظارت و کنترل موجودی نقد و اسناد مثبته تنخواه گردانهای شرکت

ساماندهی نوین امور مالی شرکت در حوزه تسهیلات اعطایی- سرمایه گذاری- پیگیری مطالبات و ایجاد شفافیت در حسابهای فی مابین شرکت و شرکتهای وابسته و تابعه

تهیه و تنظیمم گزارشات مالی از جمله صورتهای مالی سالیانه و میان دوره ای

نظارت و رسیدگی و تائید فعالیتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری

نظارت بر وضعیت نقدینگی و اطمینان شرکت در بازپرداخت بدهی

نظارت بر حسن اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای

نظارت بر حسن محاسبات مالیاتی و تهیه گزارشات مالیاتی

نظارت بر انجام عملیات انبارگردانی

تهیه و تنظیم صورت جلسات مجامع و برگزاری مجامع

نظارت بر وصول درآمدهای شرکت

پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق کارکنان

صدور تاییده طلب و بدهی

نظارت بر نگهداری اموال شرکت

مشارکت در تهیه بودجه سالانه

تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی