نام:‌ محمد امین زارع  

سمت:‌ معاون بازرگانی و توسعه بازار

شرح فعالیت معاونت

انجام امور مربوط به مناقصات، فروش و بازاریابی

انجام امور قراردادها

انجام امور تدارکات و خرید