سامانه تدارکات شرکت موج نیرو

  شرکت موج نیرو در راستای خرید و تامین کلیه تجهیزات و خدمات موردنیاز خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی سیماتندر به آدرس simatender.ir  استعلام برگزار می نماید.

جهت ارائه پیشنهادقیمت از طریق این سامانه اقدام نمایید.

ورود به سامانه