خدمات مهندسی و اجرای پروژه های EPC, PC

ارائه طراحی و پیشنهادات فنی در زمینه اجرای پروژه ­های دیسپاچینگ و مخابرات کلیه صنایع زیرساخت کشور

طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های تله متری و مخابرات پست های فشارقوی و نیروگاه ها به صورت EPCو PC

طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ توزیع، فوق توزیع و انتقال به صورت EPCو PC

تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون پست و DCS

خدمات مهندسی شامل تهیهAs-Built و مستندات فنی

طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی مراکز تلفن شامل: مراکز ترانزیتی، سانترال، DTS و غیره

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های TPS /PLC بر بستر خطوط انتقال

طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی شبکه داده، دیتا سنتر و غیره

تأمین، طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه های DG و خورشیدی